Mạch điện cổng là gì?-Cờ thủ

Category: Bài thuốc dân gian chữa bệnh, Du lịch 0 0

 

Cờ thủ-Trong máy tính điện tử, ngoài các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ra, còn cổ tính toán logic, tức là cộng logic, nhân logic và phủ định.

Trước tiên nối về cộng logic. Cố một bống đèn điện p, để tiện Chắn online sử dụng, láp hai công tắc A và (xem hỉnh). Khi bật một công tắc bất kỳ A hoặc B, đèn cố điện và sáng, cũng Chắn online tức là, khi bật công tãc A hoặc công tác B đèn sê sáng, đương nhiên khi bật cả hai công tác A và B đèn cũng sáng.

Bật, tắt công tắc là hai    A

loại trạng thái, bống điện sáng và tắt cũng là hai loại trạng thái, chúng đều có thể phân biệt dùng “0” và 1″ để biểu thị. Quan hệ

Cờ thủ

gíữia các trạng thái cùa bóng đ&n p, công tác A và công tác B, có ùĩể phân biệt dùng p, A, B lấy trị số 0 vh. i để biếu thị.

A             B             1 HI

0              0              1 1

0              1              1 4

1              0              1

:               Ị               L_           I

 

Bảng trên phản ánh p lừ co thu online kết qùa của một phép tinh toán nào đò của A và B; phép tính toán này gọi là “cộng • ỉogỉc”, ký hiệu của nó là ” + co thu online Cách cộng logic là:

+             0              1

0              0              Ị

1              1              i 1

 

Đối với SỐ hệ nhị phân:

0              + 0 = 0,  0,+ 1 = 1;

1 + 0 I 1;                1 + 1 = 10

Diều dd thể hiện rõ, trong hai số A và B tham gia vào phép tính cộng logic, chỉ cần cổ mội cái là 1, tổng logic là 1, nếu không tổng là 0. Vì thế, ngoài 1 + 1 = 1 ra, phép cộng logic và phép cộng thuật toán thông thưòng, kết quả đêu như nhau. Phép cộng logic tính theo hàng, mà không mang sang hàng, ví dụ:

Cộng logic: 10     Cộng      toán       thuật:    10

+11         +             Ịl

ĩĩ~           ĨÕT

 

 

 

 

 

 

Cờ thủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o đây A là công tấc tổng, Khi mà cổng tắc tổng A bóng điện mới sáng; chỉ có 1T sáng. Nếu như biểu thị sự sáng, tắt của bóng đèn the’ có bàng dưới đày:

Ị •           1 0          1

0              0

]

1 1 ỉ        0              1

 

 

Báng này phản ánh p là một loại kết quà tính toán khác của A và B, kết qua tính toản này chính 1ỀC ”nh&T\ logỉcV ký hìêu cùa nó là *•*, Bảng cách rvh&ti loglc (hình trên, bên trái):

Đối vớí hệ nhị phân mà nói thì:

0*0 = 0; 0.1 = 0; 1.0 = 0; 1.1 « 1 Điều này biếu hiện Luật chơi Cờ Úp rõ, khi A và B cùã phép nhàn \ogict đều là 1, tích số của iogỉc là 1, nếu không tích bàng 0 Luật chơi Cờ Úp. Thoạt nhìn, quy tấc phép tính nhân logìc giống như phép nhân của phép toán thông thường, ĩihưng tích \ogic cúng như cộng logic, dều là tính theo sổ hạng, khòng nhàn chéo. Ví dụ:

 

 

10

Tích logic:             •             11

ĨÕ 10

Tích thuật toán X 11

10

10

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngã tư đường đều cổ hai loại đèĩi tín hỉệu đỏ, xanh. Nếu nhu *Ọ” biểu thị đèn đỏ sáng, *y biểu thi đèn xanh sáng, tình’hình của A, B lấy trị số là ”0”, “1” nhu sau:

B gụi là “phi phù định” của A, ký hỉệu 1A B » A.

Dối. với sỏ của hộ nhị phồn 111 à ntíi:

0 I I IHỊ 0,

Nô bìếù thị khi A

tham gia ph(5p tính A

‘phủ định” là 0, A là

1, và ngược lậì.

Nếu A là 1, thì A

I 0. Mạch điện ứng với “phủ định” được gọi là cống “KHÔNG”.

Cộng “HOẶC”, cổng •VÀ, cổng “KHÔNG”, thông thường gọi chung là mạch điện cổng logic, gọi tất là mạch cổng. Nó còn bao gồm “ồổng VÀ 1 KHÔNG” và “cổng HOẬC – KHÔNG”.

Tính toán thuật số của các số nhị phàn có thể thực hiện thông qua phép toán logic, vì thế trong máy vi tính, lợi dụng các mạch cổng tác dụng khác nhau, tiến hành các tổ hợp phương thức khác nhau, để tạo ra mạch logic có các chức năng khác nhau, để thực hiện các phép tính thuật số của các số nhị phân và một vài tác dụng khác.

  • “Bií”, “Byte”, độ dài từ, ba thứ đó có gì khác nhau?

Bit là đơn vị của lượng thông tin. Rốt cuộc thì 1 bit ìà bao nhiêu thông tin đây? Có thể lấy một ví đụ dùng 1 biểu thị chd ngón tay duỗi ra, dùng 0 biểu thị cho nắm vào cũng chính là dùng 1 số hạng của chữ số nhị phân 0 hoặc 1 biểu thị ngón tay cho co duỗi, chúng ta nổi lượng thông tin là 1 bit, Hoặc có thể nói, 1 bit là lượng thông tin biểu diễn I số hạng của số nhị phân.

Lại nói thêni, dùng 1 biểu thị nàng cánh tay lèn, dùng

 

là 9Ổ nhị phân 10 số hạng, nơ bằng 1024 bit. Nếu nđi e<s

1              triệu (ỈM) bit là sô nhị phàn 20 số hạng, cũng chính là IM = 1048576 bit (= 210 bit ND).

Trong kỷ thuật máy tính, thường thường lấy l .sô nhị phán cđ 8 sổ hạng làm 1 byte, dùng để làm tính cộng tính trù. Cho nên gọi 1 số nhị phân 8 số hạng là byte bằng 1 đơn vị cơ sỏ dữ liệu. Thế thì có: 1 byte = 8 bit.

Máy tính tiến hành tính cộng trừ/ số sô hạng số nhị phân một lân có thề tính toán, gọi là độ dài từ. Cố loại máy tính một ỉần có thể tiến hành xử lý số nhị phân 8 số hạng, độ dài từ của loại máy tính này là 8 bit; cố loại máy 1 lần có thể xử lý sô nhị phân 16 số hạng, độ dài từ chính là 16 bit. Đố chính là nổi, độ dài từ của các máy tính khác nhau thì khác nhau.

Bit rất quan trọng đối với kỹ thuật hiện đại. ví như nòi hiện tại đã có điện thoại số, tín hiệu được truyền trong tuyến điện thoại là một chuỗi 1 hoặc 0, cũng chính là thổng tin từng bit từng bit chuyển đến người đối thoại. Nếu như trén 1 tuyến đồng thời truyền đi 1920 đường điện thoại, mỗi giây cần truyền đi tín hiệu 139.264.000 bit. Thông tin và truyền hình đều phát triển theo hướng kiểu chữ số, tương lai, cái từ bit này ngày càng quen thuộc với mọi người,

Related Articles

Add Comment