Chạy tới xem con gái làm sao Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại

Category: Lời yêu thương 0 0

Cön nö tü tnxöc kia, khi röi räi. khöng chiu may vä, tü khi cö viec dinh thän, cöng trcf nen chäm chi viec nhä. Ca hai deu yen täm vui ve, chi cön doi Chu Dai Lang trcr ve lä tien hänh hon 16. Üöc hön tir thäng Ba, doi den thäng Muöi Möt, Chu Dai Lang möi ve. Thän thich xöm gieng deu den Hướng Dẫn Trùm bắn cá dät tiec täy Hướng Dẫn Trùm bắn cá trän, chuyen khöng cän nöi.

Den ngäy höm sau, Chu ma ma dem cäu chuyen cüa hai tre nöi vöi Chu Dai Lang. Chu Dai Lang trum ban ca höi trum ban ca cu th6. Ma ma nöi: Dinh hön röi”. Chu Dai Lang nghe nöi, hai mät tron trüng, nhin ma ma mäng: Dänh gäy xuong söng con mu tien nhän di! Mu nghe löi düa näo, mä dam tu tien. Mu thät chäng cö chüt chi khi näo, läm möt vi#c nhu the, khöng so nguöi ta che cuöi sao. Dang lücchửi mắng ma ma, bỗng nghe thấy tiếng Nghinh nhi gọi: Ma ma, hãy vào cứu tiểu nương tử! Ma ma nói: Làm sao?. Ma ma nghe nói hoảng sợ, vừa đi vừa chạy tới xem con gái làm sao. Chỉ thấy nằm ở dưới đất: Không biết sống chết ra sao,Chỉ thấy chân tay bất dộng. Từ xưa đến nay, tứ chi bách bệnh, duy chỉ có khí là quan trọnơ nhất. Nguyên nữ tử đứng sau bình phong nghe thấy những lời cha mắng mẹ, không đồng ý cho mình lấy Phạm Nhị Lang, khí uất.

Ma ma Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại hoảng sợ Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại vội vàng đến cứu.

Nhưng bị Chu Đại Lang giữ lại, không cho cứu con gái.

Related Articles

Add Comment